Strategistrækning S2.05.11

Strategistrækningen omfatter Frederiksværk by. Strækningen er 11,9 km lang og ligger i Halsnæs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.11

Inden for strategistrækningen ligger byerne Liseleje og Frederiksværk, sommerhusområderne Evetofte og Præstelodden samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer, en kirke, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose samt nr. 135, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Kappelhøj Kilen; Brødemosen; Arrenakke Bakker; Bakkestien, Frederiksværk; Hågendrup, kyst; Hanehoved; Evetofte Træer og Frederiksværk, kanaler, allé.

Halsnæs Kommune planlægger at forhøje Classens Dige i Frederiksværk i 2023.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre