Strategistrækning S2.05.12

Strategistrækningen starter vest for Frederiksværk by og slutter i Sølager ved færgeoverfarten til Kulhuse, grænsen til delstrækning S2.02. Strækningen er 6,2 km lang og ligger i Halsnæs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.05.12

Inden for strategistrækningen ligger byen Hundested, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningen Hågendrup, kyst.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre