Strategistrækning S2.06.01

Strategistrækningen starter nord for Hundested Havn, ved grænsen til delstrækning S2.02 og slutter ved Liseleje Strand. Strækningen er 14,1 km lang og ligger i Halsnæs Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.06.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Liseleje og Hundested, sommerhusområderne Hald og Nødebohuse, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, sandfodring og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-områderne nr. 135, Tisvilde Hegn og Melby Overdrev samt nr. 153, Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Hundested Skanse; Dyssebakken; Kikhavn; Nøddebovej Kyst; Hundested Havn og Hald Strand.

Strækningen ligger inden for det område hvor Halsnæs Kommune, i fælleskab med Helsingør og Gribskov Kommune, arbejder på projektet Nordkystens Fremtid.  

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen samt skiftet fra by til land.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre