Strategistrækning S2.07.01

Strategistrækningen starter vest for Gilleleje og slutter vest for Hornbæk Plantage. Strækningen er 15,6 km lang og ligger i Gribskov Kommune og Helsingør Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S2.07.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Hornbæk, Dronningmølle, Gilleleje og Søborg, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, et dige, høfder, et ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 129, Gilbjerg Hoved; nr. 132, Rusland; nr. 133, Gribskov samt nr. 195, Gilleleje Flak og Tragten ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der er desuden fredningerne Fabersvej Dige; Gilleleje Veststrand; Dronningmølle; Nakkehovedkilen; Arealer nord for Rusland, Villingebæk; Pandehave Å og Gilbjerghoved.

Strækningen ligger inden for det område hvor Halsnæs, Helsingør og Gribskov Kommune, arbejder på projektet Nordkystens Fremtid.  

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre