Strategistrækning S3.03.01

Strategistrækningen starter nord for Klampenborg ved grænsen til delstrækning S3.02 og slutter ved Tuborg Havn. Strækningen er 11,7 km lang og ligger i Gentofte Kommune og Københavns Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S3.03.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Gentofte og København.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 144, Nedre Mølleådal ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af mose og sø. Der er desuden fredningerne Christiansholms Mose; Charlottenlund Slot; Øregårds Park; Charlottenlund Fort og Strand og Guldregn.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre