Strategistrækning S3.03.03

Strategistrækningen starter ved Den Lille Havfrue, inkluderer hele Amager og slutter ved Amagermotorvejen, grænsen til delstrækning S3.04. Strækningen er 134,5 km lang og ligger i Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Hvidovre Kommune og Brøndby Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S3.03.03

Inden for strategistrækningen ligger byerne Brøndby Strand, Tårnby, Søvang, Dragør, Kastrup, Rødovre, Frederiksberg, Hvidovre og København, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om politistationer, beredskabsstationer, hospitaler, kirker, fredede bygninger, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder, ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 143, Vestamager og havet syd for ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Der er desuden fredningerne Langelinieparken; Amager Strandpark; Lergravsparken; Skydebanehaven; Sundbyvester Park; Kastrup Fort; Amager Fælled; Københavns 10 Parker; Kanalerne i København; Vigerslevparken, Damhussøen, Damhusengen, Krogebjergparken; Sydhavnstippen; Kalvebod Kile; Damhuså; Sandbakken Eg; Blegerstræde, Lindetræ og Grushullerne.

Strækningen ligger i risikoområde Køge Bugt - København, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre