Strategistrækning S3.03.04

Strategistrækningen dækker øerne Saltholm og Peberholm. Strækningen er 90,5 km lang og ligger i Tårnby Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S3.03.04

Inden for strategistrækningen ligger landbrugsarealer og Øresundsbroen.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af havneanlæg.

Natura2000-området nr. 142, Saltholm og omliggende hav ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre