Strategistrækning S4.02.01

Strategistrækningen starter øst for Rødvig by ved grænsen til delstrækning S4.02 og slutter Mindehøjgård. Strækningen er 4 km lang og ligger i Stevns Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S4.02.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Rødvig samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 206, Stevns Rev ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af sø. Der er desuden fredningen Stevns Kirke.

Kommunen har planer om et kommunalt fællesprojekt på Rødvig Veststrand.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre