Strategistrækning S4.02.02

Strategistrækningen starter ved Mindehøjgård og slutter øst for Faxe ladeplads. Strækningen er 12,9 km lang og ligger i Stevns kommune og Faxe Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S4.02.02

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse, skov samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 167, Skove ved Vemmetofte samt nr. 206, Stevns Rev ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt. Der ses dog kun middel risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre