Strategistrækning S4.04.01

Strategistrækningen omfatter Kalvehave by, og grænser op til delstrækning S4.03. Strækningen er 5 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S4.04.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Kalvehave samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en potentielt forurenende virksomhed og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af en høfde, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund ligger i eller i nærheden af strategistrækningen.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre