Strategistrækning S4.07.01

Strategistrækningen omfatter Korsør by og Korsør Nor, samt omfatter indgangen til Storebæltstunellen. Strategistrækningen grænser op til delstrækning S4.06 og er 32,7 km lang. Strækningen ligger i Slagelse Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S4.07.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Korsør og Svenstrup, spredt bebyggelse, natur, skov samt landbrugsarealer. På strækningen er der en motorvej samt Storebæltstunnellens indgang.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en politistation, beredskabsstationer, et hospital, kirker, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Taarnbjerg, Hasleby Sø og Landskabssti mellem Korsør og Søskær Mose.

Strækningen ligger i risikoområde Korsør, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011. Der er vedtaget en risikostyringsplan for området i 2015, som skal revideres i 2021.

Slagelse Kommune har anmodet Kystdirektoratet om udtalelser til tre kommunale fællesprojekter i Halskov område 1,2 og 3, Korsør Bymidte. Projekterne omhandler højvandsbeskyttelse i form af diger og mur.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre