Strategistrækning S4.07.03

Strategistrækningen omfatter Sprogø. Strækningen er 12,3 km lang og ligger i Slagelse Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S4.07.03

Øen bruges som forbindelsespunkt til Storebæltsbroen, som forbinder Sjælland og Fyn. Inden for strategistrækningen ligger landbrugsarealer og enkelte bygninger, trafikinfrastrukturanlægget der forbinder vestbroen, østbroen samt østtunnelen for togtrafik.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-området nr. 116, Centrale Storebælt og Vresen ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af strandeng og sø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre