Strategistrækning S5.01.01

Strategistrækningen starter ved Tjørnemarke ved grænsen til delstrækning S5.03 og slutter nord for Stege renseanlæg. Strækningen omfatter desuden den vestlige del af Stege Nor. Strækningen er 11,5 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.01.01

Inden for strategistrækningen ligger byen Stege samt landbrugsarealer og naturområder.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om beredskabsstationer, et hospital, en kirke, fredede bygninger, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 168, Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund samt nr. 180, Stege Nor ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af strandeng og sø. Der er desuden fredningen Jordbassiner ved Stege.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre