Strategistrækning S5.02.01

Strategistrækningen starter ved Møn Fyr, grænsen til delstrækning S5.01, og slutter øst for Klintholm Havn. Strækningen er 4,5 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.02.01

Inden for strategistrækningen ligger spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 171, Klinteskoven ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose og overdrev. Der er desuden fredningen Østmøn.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen hovedsageligt risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre