Strategistrækning S5.02.02

Strategistrækningen starter ved øst for Klintholm Havn og slutter vest for Råbylille Strand. Strækningen er 10,8 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.02.02

Inden for strategistrækningen ligger byen Klintholm Havn, sommerhusområderne Hovmarken og Råbylille Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, et ledeværk, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 171, Klinteskoven samt nr. 183, Busemarke Mose og Råby Sø ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev og sø. Der er desuden fredningerne Postgården og Råbylille Fælleslod.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt. Der ses dog kun høj risiko enkelte steder.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre