Strategistrækning S5.05.01

Strategistrækningen starter ved Ulslev og slutter ved Gedser Odde. Strækningen er geografisk identisk med delstrækning S5.05, er 21,5 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.05.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Skelby, Gedesby, Marrebæk og Væggerløse, sommerhusområderne Nykøbing Strandhuse, Elkenøre Strand, Laksenborg, Marielyst, Sildestrup Strand, Stovby Klit og Gedesby Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om politistationer, kirker, flere potentielt forurenende virksomheder og et særligt sårbarhedspunkt.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af et dige og høfder.

Natura2000-området nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Falsters østkyst og Bøtø Nor.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre