Strategistrækning S5.07.02

Strategistrækningen starter ved Væggerløse og slutter syd for Nykøbing Falster og omfatter kun den østlige side af Guldborg Sund. Strækningen er 7,0 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.07.02

Inden for strategistrækningen ligger byerne Hasselø By, Idestrup, Hasselø Plantage, Nykøbing F og Væggerløse, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om en beredskabsstation og flere potentielt forurenende virksomheder.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af diger, høfder og skråningsbeskyttelse.

Natura2000-området nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Væggerløse Allé og Kalvø -Hasselø.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen både udfordringer med risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre