Strategistrækning S5.08.01

Strategistrækningen starter ved Strandlyst og slutter ved Lundehøje Havn. Strækningen er geografisk identisk med delstrækning S5.08, er 42 km lang og ligger i Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.08.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Errindlev, Vester Ulslev og Nysted, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer og skov.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand samt nr. 177, Maribosøerne ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Ør. Ulslev træer; Stubberup Mose; Birkelyplads og Saksfjed Inddæmning, Hyllekrog.

Strækningen ligger i risikoområde Sydlolland, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Der ses for strategistrækningen risiko i forhold til oversvømmelse og erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til middel risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre