Strategistrækning S5.09.01

Strategistrækningen starter ved Lundehøje Havn og slutter syd for byzonegrænsen ved Nakskov. Strækningen er geografisk identisk med delstrækning S5.09, er 104,6 km lang og ligger i Lolland Kommune.

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt

Se slutrapport for strækningen 

Afgrænsning

Markering af strategistrækning

Mulige strategier

Acceptér at risikoniveauet stiger

Reducér risikoniveauet

Om Strategistrækning S5.09.01

Inden for strategistrækningen ligger byerne Sjunkeby, Vestenskov, Holeby, Søllested, Dannemare, Rødby, Rødbyhavn, Hyldtofte, Brandstrup, Vester Tirsted, Vesterborg, Ullerslev, Halsted, Tillitse, Langø og Nakskov, sommerhusområderne Næsby Strand, Kramnitse, Hyldtofte Østersøbad, Brunddragene, Bredfjed, Tjørnebjerg, Maglehøj Strand, Hummingen, Rudbjerghave og Vesternæs Strand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer, skov og naturområder.  

Der er uhåndgribelige sårbarheder, der potentielt kan blive berørt. Det drejer sig om politistationer, beredskabsstationer, kirker, fredede bygninger, forsyningsnetværket, flere potentielt forurenende virksomheder og særlige sårbarhedspunkter.

På strategistrækningen ses kystbeskyttelse i form af bølgebrydere, diger, høfder, ledeværk, en sandfodring, skråningsbeskyttelse og havneanlæg.

Natura2000-områderne nr. 173, Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand; nr. 178, Halsted Kloster Dyrehave; nr. 179, Nakskov Fjord samt nr. 251, Femern Bælt ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, mose, overdrev, strandeng og sø. Der er desuden fredningerne Halsted Kloster; Saksfjed Inddæmning, Hyllekrog; Rødby Træer; Galgebakke og Rødby Træ.

Strækningen ligger i risikoområde Sydlolland, udpeget efter oversvømmelsesloven i 2011 og udvidet i 2018. Der er vedtaget en risikostyringsplan for det oprindelige område i 2015, som skal revideres for hele området i 2021.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til oversvømmelse.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre

Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre